invazivni-druhy@centrum.cz

polski  |  česky
Informacje o projekcie
 

Tytuł projektu PL/CZ: Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach / Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách

 

Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Typ projektu: wspólny

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizacja projektu: 1.1. 2018 – 30.6.2019

Dotacja: 33 269,48 €

 

Partnerzy:

 

Sdružení obcí Hlučínska

Adresa: Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín (adresa sídla)

Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice (adresa kanceláře)

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Osmančíková

Tel.: +420 731 313 400

Email: hlucinsko@hlucinsko.eu

 

 

Gmina Kietrz

Adresa: 3. Maja 1, 48130 Kietrz

Kontaktní osoba: Sylwia Maciaszczyk

Tel.:  +487 74854336

Email: promocja@kietrz.pl

  

 

Gmina Pietrowice Wielkie

Adresa: Szkolna 5 , 47480 Pietrowice Wielkie

Kontaktní osoba: Magdalena Siara Liwyj

Tel.:  0068506135445

Email: lgd@pietrowicewielkie.pl

 

  

Gmina Krzyżanowice

Adresa: Komórka funduszy zewnętrznych i promocji, Urząd Gminy Krzyżanowice, Główna 5, 47450 Krzyżanowice

Kontaktní Ewa Widera 

Tel.:  +48 (32) 4194050, wew. 146

Email: srodkipomocowe@krzyzanowice.pl

 

 

 

Miejsce realizacji

 

 

Opis projektu

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Większość gatunków inwazyjnych nie ma większych wymogów na składniki odżywcze i znajdziemy je wszędzie - w centrum miasta, na pobrzeżach dróg, w lasach i w ciekach wodnych, zasiedlają ziemie uprawne itd. Ich inwazji można zapobiec tylko w efekcie ukierunkowanej likwidacji mechaniczno - biologicznej, która musi być efektywna, cało powierzchniowa i konsekwentna.

  

 

Cele projektu

Celem projektu jest:

- uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych, względnie uzyskanie bazy dokumentacyjnej dla potrzeb późniejszej cało powierzchniowej likwidacji tych roślin;

- wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresu gatunków inwazyjnych, możliwościach ich likwidacji itp.

- wzrost świadomości mieszkańców regionu o skutkach i wpływie roślin inwazyjnych na przyrodę i zdrowie ludzi.

 

Efekty projektu zostaną osiągnięte za pośrednictwem:

- kompleksowego zmapowania powierzchni w regionie i utworzenie dostępnej elektronicznie bazy danych i mapy występowania roślin inwazyjnych;

- zorganizowania pokazowej likwidacji inwazyjnych gatunków roślin;

- warsztatów ukierunkowanych na poznanie obowiązujących przepisów i przykładów praktyki na terenie konkretnym na Hluczyńsku i w Polsce;

- wycieczki dla poznania przykładów "dobrej praktyki" w inny region, gdzie już problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązywany;

- ulotek z informacjami dla społeczeństwa i metodologią dla gmin i miast z obu stron granic regionu, które mieszkańcom dostarczą informacji o tych roślinach, sposobach postępowania z nimi itp..

 

 

 

Działania realizowane w projekcie

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Management projektu

2. Mapowanie terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin

3. Stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin

4. Przykładowa likwidacja inwazyjnych gatunków roślin

5. Warsztaty o tematyce przepisów prawnych i metodologii likwidacji inwazyjnych gatunków roślin

6. Wycieczki w celu poznania przykładów dobrej praktyki

7. Strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych gatunków roślin

8. Staż zawodowy

9. Opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych

10. Promocja projektu

 

Grupę docelową projektu stanowią

- gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z obu stron regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania inwazyjnych gatunków roślin i poznają metodologię postępowania w przypadku likwidacji itp.

- mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z obszaru roślin inwazyjnych i skutków ich występowania za pośrednictwem ulotki informacyjnej, warsztatów itp.  

 

vložit LINK obrázku

 

Kontakt

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Aktualnosci

2018.10.8

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lokalnych samorządów dot. metod zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. 8 października 2018r. tego rodzaju warsztaty przeprowadzono na terenie Gmin Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie

Zdjęcia ze spotkania znajdują się w zakładce Fotogaleria.

 

Warsztaty dotyczące aspektów prawnych i metodycznych zwalczania inwazyjncych gatunków roślin

Morávka

5. 6. 2018

Warsztaty będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dokładne terminy zostaną odpowiednio wcześniej przekazane przedstawicielom właściwych samorządów oraz interesariuszom projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w pokazach prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: 

gatunki.inwazyjne@gmail.com

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design