invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace křídlatky - Aplikace herbicidu vpichy do stvolů

Chemická likvidace křídlatek nátěrem, postřikem, rosením, injektáží (za užití herbicidů) patří mezi velmi účinné metody, kdy při dodržení metodických postupů práce,  časování a opakování zásahů během roku a v letech lze křídlatky z vybraných ploch trvale odstranit nebo jejich rozsah významně redukovat (v případě rozsáhlých ploch kolem řek, odkud jsou rostliny do ošetřovaných ploch přinášeny z vyšších míst povodí např. po povodních).

Při tzv. chemických metodách se užívají herbicidy na bázi gyfosátu (totální účinnost – likviduje všechny zasažené rostliny), triclopyru (selektivní účinnost pouze na byliny/dvouděložné) nebo jiných povolených látek. Přestože jsou tyto metody velmi účinné, mají také nevýhody – možné negativní ovlivnění zdrojů povrchové a podzemní vody, půdy či okolních porostů nebo vyskytujících se živočichů – např. včely, vodní bezobratlí (raci, ryby) apod.

Užití chemické likvidace může při nedodržení bezpečnostních opatření při práci s těmito látkami negativně působit jak na obsluhu, tak na lidi pohybující se v dosahu ošetřovaného či ošetřeného porostu. V zemědělství široce rozšířené přípravky Roundup nebo Touchdown (obsahuje glyfosáty) mohou být potenciálním rizikem i pro člověka. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2015 zařadila účinnou látku těchto širokospektrých herbicidů – glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka.

S ohledem na legislativní vývoj v problematice užívání herbicidů zde nejsou taxativně vyjmenovávány všechny jednotlivé komerční přípravky užívané k likvidaci křídlatek (uvedeny jsou jen orientačně), neboť je možné, že některé dosud dostupné a povolené přípravky (např. Roundup) budou staženy z prodeje a bude zakázáno jejich užívání, nebo budou další nově schváleny a k užívání povoleny. Přehled povolených přípravků je každoročně uváděn v publikaci Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin (odkaz).

V současné době převládá při likvidaci křídlatek užití přípravku Roundup Biaktiv, který lze v odůvodněných případech aplikovat v blízkosti vodních zdrojů (jako jediný u nás dosud registrovaný herbicid). Tento přípravek je rovněž užíván ve zvláště chráněných územích (přírodní rezervace apod.). Byl jedním z nejhojněji užívaných herbicidů i v rámci největšího projektu věnující se likvidaci křídlatky z programu LIFE III Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky v Beskydech (odkaz).

 

Aplikace herbicidu vpichy do stvolů

Tato metoda byla používána především v projektu LIFE III v okolí vodní nádrže Morávka, která slouží jako zásobárna pitné vody. Následující údaje o koncentracích a množství herbicidu platí při použití herbicidu Roundup Biaktiv a injekčních aplikátorů JK Injection systems (odkaz).

 

  • Při injekční aplikaci používáme 20–30 % herbicid, vždy cca 5 ml do stvolu (3–7 ml).
  • Metoda je vhodná u stonků od průměru minimálně 1,5 cm (nejčastěji 1,5–5 cm v průměru).
  • Herbicid aplikujeme do stvolu nízko nad zemí (pod 2. nebo 3. nodem) nebo ve výšce 1,3 m nad zemí, do většiny stvolů v porostu.
  • Metoda je vhodná pro malé lokality, citlivá území nebo pro lokality s nízkou pokryvností křídlatky. Tato metoda byla v rámci projektu používána především firmou Lesostavby a.s., která byla dodavatelem prací pro partnery Lesy ČR s.p. a Povodí Odry s.p.


Ze zkušeností jejich pracovníků vyplývají následující poznatky:

  • Minimální výška křídlatek pro použití této metody je 1,5 m.
  • Je vhodné injektovat vždy 2/3 trsu křídlatky, počkat zhruba měsíc, vrátit se na lokalitu a injektovat přeživší rostliny. Pro orientaci, které rostliny byly již injektovány, je vhodné „ošetřeným“ rostlinám zalomit stonek.
  • Injektáž je vysoce účinná, nicméně v dalším roce vyrostou slabé, či „retardované“ rostliny, které není možné injektovat, je tedy vhodné ji kombinovat s postřikem herbicidu za pomoci zádového postřikovače.
  • Výhody: přestože se jedná o chemickou aplikaci, je velmi šetrná k okolí a minimalizuje zasažení okolí úniky herbicidu do vody a do půdy. Není zasažena okolní vegetace. Metodu lze použít i za horšího počasí (vítr, slabý déšť).
  • Nevýhody: Metoda se v ČR běžně nepoužívá, k aplikaci je možné použít pouze aplikátory zahraniční výroby (v projektu byly použity výrobky z USA). Ve výjimečných případech může dojít v následujících letech k výluhům herbicidu z rhizomů. Tuto skutečnost lze předpokládat na půdách s malým množstvím organických látek a v případech, kdy byly ošetřeny velké plochy nebo jsou mimořádně velké srážky. Metoda je poměrně pracná, časově náročná (ošetření 5 ha trvalo 3 lidem 14 dní, přičemž se nejednalo o plochu se 100 % výskytem křídlatky) a nelze ji použít u křídlatek s malým průměrem stonku (není kam vpíchnout aplikační jehlu). Její použití je tedy omezené.


V rámci likvidace křídlatky na území Polska (např. v gmině Krzyżanowice byla) u řeky Odry aplikována modifikovaná metoda injektáže herbicidů v období podzimu, vpichem do lodyh bezprostředně pokosených dospělých rostlin nebo do rostlin nepokosených, pokud bylo možné se k porostu dostat (Tomasz Mroczkowski). Při injektáži se používá zádový postřikovač, jehož koncovku tvoří dutá jehla s otvory, ze kterých je do rostlin dávkován herbicid. Tato metoda je značně časově náročná, pracná a vhodná pro menší plochy. Výhodou však je aplikace herbicidu přímo do rostliny, čímž je jejich únik do okolí vyloučen.

 

vložit LINK obrázku

Souprava k injekční aplikaci herbicidu do stvolů rostlin

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design