invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Likvidace křídlatky - Aplikace herbicidu postřikem na list

Chemická likvidace křídlatek nátěrem, postřikem, rosením, injektáží (za užití herbicidů) patří mezi velmi účinné metody, kdy při dodržení metodických postupů práce,  časování a opakování zásahů během roku a v letech lze křídlatky z vybraných ploch trvale odstranit nebo jejich rozsah významně redukovat (v případě rozsáhlých ploch kolem řek, odkud jsou rostliny do ošetřovaných ploch přinášeny z vyšších míst povodí např. po povodních).

Při tzv. chemických metodách se užívají herbicidy na bázi gyfosátu (totální účinnost – likviduje všechny zasažené rostliny), triclopyru (selektivní účinnost pouze na byliny/dvouděložné) nebo jiných povolených látek. Přestože jsou tyto metody velmi účinné, mají také nevýhody – možné negativní ovlivnění zdrojů povrchové a podzemní vody, půdy či okolních porostů nebo vyskytujících se živočichů – např. včely, vodní bezobratlí (raci, ryby) apod.

Užití chemické likvidace může při nedodržení bezpečnostních opatření při práci s těmito látkami negativně působit jak na obsluhu, tak na lidi pohybující se v dosahu ošetřovaného či ošetřeného porostu. V zemědělství široce rozšířené přípravky Roundup nebo Touchdown (obsahuje glyfosáty) mohou být potenciálním rizikem i pro člověka. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v roce 2015 zařadila účinnou látku těchto širokospektrých herbicidů – glyfosát mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka.

S ohledem na legislativní vývoj v problematice užívání herbicidů zde nejsou taxativně vyjmenovávány všechny jednotlivé komerční přípravky užívané k likvidaci křídlatek (uvedeny jsou jen orientačně), neboť je možné, že některé dosud dostupné a povolené přípravky (např. Roundup) budou staženy z prodeje a bude zakázáno jejich užívání, nebo budou další nově schváleny a k užívání povoleny. Přehled povolených přípravků je každoročně uváděn v publikaci Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin (odkaz).

V současné době převládá při likvidaci křídlatek užití přípravku Roundup Biaktiv, který lze v odůvodněných případech aplikovat v blízkosti vodních zdrojů (jako jediný u nás dosud registrovaný herbicid). Tento přípravek je rovněž užíván ve zvláště chráněných územích (přírodní rezervace apod.). Byl jedním z nejhojněji užívaných herbicidů i v rámci největšího projektu věnující se likvidaci křídlatky z programu LIFE III Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky v Beskydech (odkaz).

 

Aplikace herbicidu postřikem na list

Patrně přelomovým krokem v likvidaci křídlatek byl rok 2005, kdy byl prezentován tzv. Beskydský postup, za nímž stálo ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem (odkaz). Tato metoda se pak v různých kombinacích používá při likvidaci křídlatek dodnes.

Nejdůležitější zásadou tohoto postupu je, že se rostliny v průběhu vegetačního období nijak nesekají ani mechanicky neničí. Porosty se před ošetřením označí tabulkou, že budou postřikovány herbicidy a po postřiku, že jsou ošetřeny. Rostliny se pečlivě stříkají herbicidy v období pozdního léta (srpen – září) v době nasazení poupat či době odkvětu (s ohledem na včely) a pokud možno ve fázi couvání měsíce, což má maximalizovat asimilaci herbicidů směrem do podzemních částí rostliny a znásobit jejich účinnost.

Po deseti až čtrnácti dnech se kontroluje opad listů. Podle stavu porostu se provede druhý nebo třetí postřik, nejpozději však 10 dnů před prvními mrazy, nejlépe počátkem září.

Na jaře se odstraní uschlá biomasa. Při výskytu mladých křídlatek se na jaře v následujícím roce provede jejich vykopání a spálení. Případně se opět v srpnu až září přistoupí k bodové aplikaci herbicidů. Ošetřené plochy je nutné kontrolovat i v následující letech. V rámci tohoto postupu se používá koncentrace Roundup Biaktiv (56 %) kolem vodních toků, Roundup Rapid (35 %) minimálně 5 m od okraje vodních ploch a toků,  Roundup Forte (2,5 % roztok).

 V rámci projektu LIFE III Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky byla použita modifikovaná metoda Beskydského způsobu (Barták a kol. 2010).

 

Aplikace herbicidu postřikem na list je metoda, která je pro likvidaci křídlatek i jiných invazních druhů běžně používána. Následující informace se týkají použití herbicidu Roundup Biaktiv (koncentrace), při použití jiného druhu herbicidu se mohou lišit. Při práci s herbicidy je vždy nutné postupovat podle návodu a dodržovat pokyny výrobce uvedené v bezpečnostním listu.

Metoda spočívá v postříkání rostlin křídlatek herbicidem (v optimální variantě) na konci vegetačního období. V té době se křídlatky chystají na překonání zimního období a zatahují asimiláty z nadzemních částí do oddenkového systému. Pokud v této době „ošetříme“ rostlinu herbicidem, sama „dopraví“ herbicid spolu s asimiláty do oddenků a „otráví se“. Reakcí křídlatek na postřik je postupné žloutnutí (hnědnutí) a opadávání listů od báze stonků. Reakce se však nedostaví okamžitě, ale většinou až po 7 – 14 dnech. Rychlost reakce závisí na stanovišti a průběhu počasí. Na nezastíněných plochách a při slunečném počasí nastává dříve. Známé jsou i případy, kdy křídlatky na zářiový postřik herbicidem viditelně vůbec nezareagovaly, avšak následující jaro již znovu neobrazily. 

Křídlatky nelze zničit pouze jedním postřikem herbicidu, postřiky je nutné opakovat, ideálně více let po sobě. Aplikace herbicidu postřikem na list, která byla stěžejní metodou likvidace křídlatek v rámci projektu, má dvě alternativy lišící se v době začátku postřiků.

 

Některé běžně doporučované postupy počítají s tím, že lze běžně křídlatku vyhubit během jednoho roku s tím, že spíše výjimečně je nutný zásah ve 2. roce. Z mnoha opakování a z praktického srovnání různých postupů se ukazuje, že tento předpoklad může fungovat jen občas a na menších plochách. Mimo tyto výjimky se jeví jako nezbytný opakovaný postřik prováděný nejméně v průběhu dvou, ideálně však v průběhu tří a více let (ideálně 4–5).  Doporučeno je jeden rok před ukončením likvidace postřiky vynechat a teprve poslední rok znovu křídlatky ošetřit. Je tak větší šance na nalezení přeživších rostlin. Tento postup, lze však uplatnit ve variantě likvidace 4 a více let.

Výhody: aplikace herbicidu postřikem na list je nejúčinnější známá metoda. Její účinnost se zvyšuje aplikací v pozdním létě (srpen, září).

Nevýhody: vnášení cizorodých látek do životního prostředí, likvidace podrostu (herbicid zahubí všechny zelené rostliny), možnost havárie, možnost vzniku odolnosti rostlin na herbicid, omezení práce v závislosti na počasí.

 

 

Aplikace v pozdním létě:

 • Na porosty křídlatek je aplikován roztok herbicidu Roundup Biaktiv (v rámci projektu byly používány koncentrace 7 % a 10 %). Vyšší koncentrace nezvyšují účinnost likvidace, protože rostliny v takovém případě reagují okamžitým shozením listů a netransportují herbicid do oddenků. Následně tedy opět obrazí.
 • Aplikace je prováděna zádovým postřikovačem, jedná-li se o jednotlivé rostliny, nebo rosičem, jedná-li se o souvislé plochy. Je nutné zajistit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny.
 • Herbicid aplikujeme nejlépe v době poupat a květu (srpen, září).
 • Za 14–28 dní po prvním postřiku je nutné překontrolovat ošetřené území a aplikovat herbicid na rostliny, které přežily. Tento postup opakujeme až do úplného zničení porostu (cca 2–3×).
 • Při práci s herbicidem postupujeme vždy opatrně a šetrně k okolní flóře.
 • Pracujeme pouze za vhodného počasí – bezvětří, beze srážek při ošetřování a alespoň 6 hodin po provedení postřiku. Metodu nelze použít bezprostředně po intenzivních srážkách. S postřiky skončíme 14 dní před prvními mrazy (mráz spálí nadzemní části rostliny a postřik by byl neúčinný).
 • Ve zvláště chráněných územích v maximální míře respektujeme platný plán péče o chráněné území (pokud invazní rostliny zahrnuje). 

 

Aplikace během vegetační sezony:

 • První aplikace herbicidu se provádí v jarním období (květen, červen), kdy křídlatky vyrůstají, dosahují výšky málo nad 1 m a jsou olistěné.
 • Postřik opakujeme znovu po 2 až 3 měsících dle potřeby na redukované ploše. Další postup je stejný jako aplikace v pozdním létě.
 • Vysoké porosty, u nichž hrozí, že budou v optimální době pro postřik příliš vysoké, je vhodné je před aplikací herbicidu v květnu až červnu pokosit a po 4 až 6 týdnech (nejdříve v červenci) provést postřik podle výše uvedené metodiky.
 • Plošně rozsáhlé porosty ošetřujeme buď postřikem od krajů, po 2–3 týdnech se na místo vrátíme a postřik dokončíme. Nebo vykosíme do porostu manipulační cesty tak, aby bylo možné dostat se s postřikovačem všude, kde je potřeba. V tomto případě je nutné v příštím roce ošetřit vysekané části (manipulační cesty). Velmi vhodné je zavést systém komunikace mezi dělníky např. značením barevným sprejem na listy rostlin, který vymezuje již ošetřené plochy (hluk strojů znemožňuje verbální komunikaci). 

_____________

Použitá literatura:

BARTÁK R. A KOL., Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.), Moravskoslezský kraj 2010.

 

vložit LINK obrázku

Aplikace herbicidu na list postřikovačem

 

vložit LINK obrázku

Aplikace herbicidu rosením

 

vložit LINK obrázku

Nevýhodou aplikace herbicidu rosením může být vyšší riziko zasažení a okolí porostu křídlatky

 

vložit LINK obrázku

Listy křídlatky po aplikaci postřiku

 

vložit LINK obrázku

Měsíc po aplikaci postřiku

 

vložit LINK obrázku

Měsíc po aplikaci postřiku

 

vložit LINK obrázku

Na jaře po chemickém ošetření

 

vložit LINK obrázku

Rok po chemickém ošetření

 

vložit LINK obrázku

Stav po ošetření slabou koncentrací herbicidu

 

vložit LINK obrázku

Stav po ošetření příliš silnou koncentrací herbicidu - rostlinu rychle "spálí", účinné látky se nedostanou do kořenového systému

 

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design