invazivni-druhy@centrum.cz

česky  |  polski

 

Příklady dobré praxe - Povodí Morávky a Karlovarský kraj

Povodí řeky Morávky (CZ) – Projekt LIFE III Nature – Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

Hlavním cílem projektu, který probíhal v letech 2007–2010, byla záchrana lužních stanovišť v povodí řeky Morávky (EVL a ZCHÚ), biologicky a geomorfologicky cenného území, které je ohroženo křídlatkou (Reynoutria spp.) a dalšími invazními druhy. Příjemcem grantu byl Moravskoslezský kraj. Na jeho realizaci se podíleli partneři: ČSOP Salamandr, Lesy České republiky, s. p., Povodí Odry, státní podnik, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (středisko Ostrava a Správa CHKO Beskydy) a Plzeňský Prazdroj, a. s. Celkové náklady projektu činily 1 042 499 € (odkaz).

Cíl projektu vyplýval z Evropské strategie řešení invazních druhů. V rámci projektu byly tyto následující výstupy:

  • Vypracování efektivní metodologie potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť.
  • Potlačení invazní křídlatky (Reynoutria spp.) v evropsky významné lokalitě Niva Morávky jakožto nezbytného předpokladu záchrany a obnovení biodiverzity v tomto území.
  • Vytvoření efektivního přenositelného modelu spolupráce zainteresovaných subjektů při řešení problémů v oblasti ochrany životního prostředí na regionální úrovni.
  • Šíření výsledků projektu a poskytování dalších informací o soustavě NATURA 2000 a ochraně životního prostředí obecně, a to na místní, regionální, národní i nadnárodní úrovni.

Od roku 2007 do roku 2010 bylo ošetřeno celkem 1300 ha křídlatky postřikem herbicidy, injektáží bylo ošetřeno téměř 30 ha porostů křídlatek. Celkem bylo spotřebováno téměř 11 tisíc litrů herbicidů (Roundup Biaktiv). Plochy křídlatky se podařilo významně potlačit pod 10 % zmapované rozlohy na počátku projektu.

Po dobu projektu byl prováděn osev obnažených ploch po likvidaci invazních rostlin na ploše cca 57 ha. Celkem bylo vysazeno 11 320 ks sazenic stromů a keřů.

V rámci monitoringu životního prostředí byly během roku pravidelně odebírány vzorky vody a půdy. Laboratorní rozbory nezaznamenaly žádnou zvýšenou zátěž.

Během trvání projektu bylo uspořádáno 40 terénních exkurzí a 10 seminářů pro místní obyvatele.

Byly vydány dva letáky, metodika likvidace křídlatky a výukové DVD. V roce 2010 se konala mezinárodní konference o invazních rostlinách.

 

 

Karlovarský kraj (CZ), Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském Kraji

Jeden z největších projektů v České republice na likvidaci invazních druhů rostlin si kladl za cíl omezení výskytu bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a křídlatek (Reynoutria spp.) na území Karlovarského kraje na ploše 2 800 km2 v letech 2013-2015 s udržitelností 10 let.

Projekt byl připraven a odborně veden RNDr. Lenkou Pocovou z Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o., a dalšími členy realizačního týmu. Celkové náklady projektu činily 82 mil Kč (odkaz).

V případě křídlatek bylo cílem snížit jejich výskyt o 70 % nezávisle na použité metodě likvidace. Během tříletého projektu se podařilo dosáhnout jejího poklesu o 69 % vymapované rozlohy.  Celkem byla křídlatka redukována na ploše 450 ha. V rámci přípravy a realizace byl vytvořen sofistifikovaný informační mapový systém Heracleum (IS Heracleum), který zaznamenával veškeré informace o lokalitách výskytu, administraci projektu, průběhu likvidace a následné údržby včetně kontrol.

V rámci projektu byly na základě různých limitů (ekologické zemědělství, ochrana přírodních léčivých zdrojů vod, zón CHKO a jiná omezení) využívány mechanické metody – kosení, vyrývání (vykopávání), popřípadě pastva.

V rámci chemické likvidace byl uplatňován plošný a bodový postřik křídlatek na jaře a na podzim, podle modifikace tzv. Beskydského způsobu. Prováděna byla také injektáž a nátěr rostlin herbicidy (Roundup Biaktiv, Garlon NEW, příp. další). V rámci projektu, byl také prováděn biomonitoring vlivu na vodní živočichy, např. raka říčního. Také byly prováděny chemické analýzy reziduí herbicidů v půdě a vodě.

  

Kontakt

invazivni-druhy@centrum.cz

 

KE STAŽENÍ

Metodika ke stažení - Návody k omezení a likvidaci křídlatky a bolševníku

 

Leták ke stažení - Jak na invazní druhy rostlin

 

 

Prezentace - Workshop 11.6.2019

 

Aktuality

Byly vloženy 2 dokumenty ke stažení - metodika a leták

 

invazivni-druhy@centrum.cz

 

Autorský kolektiv

 
©2018 | webadmin&design